Etický kodex společnosti 1.BOHDALECKÁ s.r.o.

Tento kodex zakotvuje zásady našeho jednání, jakož i jednání našich zaměstnanců uvnitř i navenek naší společnosti a to vůči našim obchodním partnerům, zákazníkům, spolupracujícím osobám, představitelům státní i komunální správy, jakož všem občanům České republiky i ostatních obyvatel v rámci prostoru Evropské unie.
Tímto kodexem se všichni v naší společnosti zavazujeme dodržovat nejen povinnosti stanovené zákony a dalšími právními normami v rámci právního řádu České republiky, zakotvené unijními předpisy, ale i obecná morální pravidla, která jsou vtělena do zásad a standardů chování v rámci obchodně právních i pracovně právních vztahů.
Zásady tohoto kodexu hodláme aplikovat nejen na vlastní chování a jednání, ale v rámci obchodně právních vztahů a spolupráce a hodláme tyto zásady vyžadovat od našich obchodních partnerů, spolupracujících osob i zákazníků.

Striktně se vymezujeme proti činnostem, které považujeme za neetické, neprofesionální a nelegální, a proto vystupujeme proti:
- jakékoliv diskriminaci v obchodně právních i pracovně právních vztazích
- nucené práci a dětské práci
- diskriminaci z hlediska pohlaví, původu a rasy
- korupci a úplatkářství v obchodně právních vztazích

Naproti tomu se zasazujeme o:
- rovné podmínky v obchodně právních i pracovně právních vztazích
- dodržování lidských práv a zákaz veškerých diskriminačních projevů na poli obchodů i v rámci pracovně právních vztahů
- dodržování principů spravedlivého odměňování v rámci pracovně právních vztahů, benefiční motivace pro lepší výkony a větší zainteresovanost zaměstnanců naší společnosti
- vhodné pracovní podmínky na pracovišti, stavbách a provozech odběratelů
- fair jednání v rámci obchodně právních vztahů mezi korporacemi, středními a malými firmami, jakož i samostatně podnikajícími osobami, mezi nimiž nečiníme žádné rozdíly při poskytování služeb a zboží a očekáváme tuto politiku i z druhé strany
- intoleranci k veškeré šedé ekonomice, klientelismu a korupčnictví v rámci obchodně právních vztahů a jednání v oblasti státní a komunální správy

Naším cílem je svým chováním a působením na ostatní subjekty dosáhnout udržitelného rozvoje naší společnosti jak pro dodavatele, zákazníky, zaměstnance, tak i pro veškeré okolí. V rámci koncepce udržitelného rozvoje naší společnosti jako rodinné firmy na trhu dopravy a čerpání betonových směsí se spoléháme především na pevné rodinné společenství a dále na spolupráci s dalšími fyzickými osobami, se kterými tvoříme funkční celek. Soustřeďujeme se na to, abychom přes marginální postavení na trhu velkých producentů a transportérů betonových směsí zůstali nedílnou a platnou součástí tohoto perspektivně se rozvíjejícího segmentu celosvětové ekonomiky.


V Praze dne 1.ledna 2020

Stáhnout kodex